ارش البکاره چیست؟

ارش در حقوق به معنای نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.یبه عنف و اکراهکه موجب اعدام مرد کار است در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکرهباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر بهپرداخت ارش البکارهو مهرالمثل نیز محکوم می شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.و همچنین براساس ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد ی به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می گردد.

طبق قانون اگر مردیبدون عقد کردن زنیو در اصل به زور با زنی رابطه جنسی برقرار نماید (که محسوب میشود چرا که زن اکراه داشته و تمایل به این رابطه نداشته است) در اینصورت باید به زن مهرالمثل پرداخت کند، یعنی مهریه ای که در عرف جامعه برای ن هم شأن وی تعیین میگردد. حال اگر در این رابطه جنسی پرده بکارت دختر هم از بین برود ارش البکاره (خسارت بکارت) هم باید پرداخت شود. پارگی پرده بکارت یا از بین رفتن آن از نظر علمی نقص عضو محسوب نمیگردد ولی در قوانین مجازات در همه کشورها ازاله بکارت، در موارد جنسی که موجب شکایت گردد، مجازات سنگینی دارد. جریمه ی ازاله بکارت در موارد غیر جنسی، مانند تصادفات یا حوادث نیز درقوانین مجازات اسلامیپیش بینی شده است. با توجه به موازین شرعی و قانونی ارش البکاره برابر یک مهر المثل است که در تمام موارد با نظر کارشناس تعیین می گردد. اگر میزان مهرالمثل بیش ازدیه ی کامل زنباشد، بیشتر از یک دیه ی کامل تعلق نمیگیرد و محاسبه نخواهد شد.

ارش البکاره با مهر المثل چه تفاوتی دارد ؟

مطابق تعریفی که در ترمینولوژی حقوق از این موضوع صورت گرفته استمهرالمثلعبارتست از مالی که پس از وقوع نزدیکی و قبل از تراضی به مهرمعین به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می شود ( جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق، صفحه ۷۰۲ ) امام (ره) درتحریر الوسیله جلد چهارم مساله ۵ صفحه ۵۸۴ و صاحب جواهر درجواهر الکلام اعتقاد دارند که مقصود ازارش البکارههمانمهرالمثلمی باشد .

هرچند که امام ( ره ) درجلد دوم استفتاآت خودشان صفحه ۴۰۵ نظری دیگر می دهد بدین نحو که اگر مکرَه باکره باشد آیا علاوه بر مهر و دیه ، ارش بکارت نیز برای او واجب می باشد ؟ محل تردید است واحوط این است . که از این نظر چنین به دست می آید که امام ( ره ) قائل به تفصیل بینمهرالمثلوارش البکارهشده اند .

از دیگر سو آیت الله شیخ صادق نیز درمجموعه استفاآت خویش اینگونه بیان می دارد که : درموارد ثبوتمهرالمثلارش البکارهمعنی ندارد ، زیرا مراد ازمهرالمثلمهر باکره است که با دخول بکارت زائل شده است وقهرا زیادتر ازمهرالمثلثیبه است ، پسارش البکارهدرهمانمهرالمثلملاحظه می گردد.

شرایطی که از مهر المثل باید بدانید

به موجب ماده <<۱۰۹۱>> قانون مدنی برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

  1. الف) به موجب ماده <<۱۱۰۰>> قانون مدنی، در صورتیکه مهرالمسمی(مهری که زن و مرد در هنگام عقد ازدواج با تراضی تعیین می کنند)مجهول باشد، مالکیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه و تنفیذ کند. این ماده شامل دو بخش است:
    1. به موجب این ماده اگر مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد و مثل آن نیز معلوم نباشد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
    2. اگر مهر المسمی، مال غیر باشد و صاحب مال آن را اجازه (تنفیذ) نکند در این صورت زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، چراکه تعیین مهر از مال دیگری یکمعاملهفضولی و غیرنافذ است که مالک می تواند آن را رد یا تنفیذ کند که در صورت تنفیذ، مهر صحیح و در صورت رد، مهر باطل خواهد بود و زن می تواند مثل یا قیمت آن را از مرد مطالبه کند
  2. ب) به موجب ماده <<۱۰۸۷>> قانون مدنی اگر در نکاح دایم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ با این توضیح که گاهی مقصود آن است که نکاح بدون مهرالمسمی باشد نه اینکه هیچ گونه مهری در آن وجود نداشته باشد، این گونه شرط صحیح است و بعد از نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.گاهی مقصود آن است که زن هیچ گونه مهری نداشته باشد که این شرط باطل است زیرا مخالف مقصود قانون گذار برای حمایت از زن است اما لطمه ای به اساس عقد نکاح نخواهد زد زیرا مهریه یک امر تبعی است و به اساس عقد نکاح خدشه ای وارد نخواهد کرد؛ ضمن اینکه به موجب ماده <<۱۰۸۸>>قانون مدنیاگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد، زن مستحق هیچ گونه مهری نخواهد بود
  3. ج) مورد دیگری که زن مستحق مهرالمثل خواهد بود به موجب ماده <<۱۰۹۹>> قانون مدنی است که می گوید: در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است؛ یعنی اگر نکاح باطل باشد ولی زن از این امر بی اطلاع بوده و آن را درست می پنداشته چنانچه در این مورد بین آنان نزدیکی واقع شود، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد
  4. د) مورد بعدی که زن را مستحق گرفتن مهرالمثل می کند، مستند به ماده <<۱۰۹۳>> قانون مدنی است که می گوید: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر بعد از نزدیکی با زن، وی را طلاق دهد، در این صورت زن مستحق مهرالمثل خواهد بود

سوالی که ممکن است مطرح شود، آن است که در صورت استحقاق زن به تعیین مهرالمثل، چه زمانی را باید در نظر گرفت، زمان عقد یا زمان نزدیکی؟ جواب آن است که تعیین میزان مهرالمثل باید به قیمت زمان نزدیکی باشد و با توجه به ارزش های آن زمان تعیین شود، چراکه در آن روز است که مهرالمثل بر ذمه شوهر ثابت و واجب می شود

قانون برای ارش البکاره

نکته ای که در مورد ارش البکاره باید در نظر بگیرید این است که دیه در صورتی پرداخت می شود و فرد محکوم خواهد شد که ازاله ی بکارت با حیله و تزویر و بدون تمایل قلبی دختر بوده باشد در حالی که مهرالمثل ،مسئله ای کاملا قانونی است و با تراضی طرفین تعیین می شود.

مستفاده ازماده۱۵۰قانون دیاتآن است که دیه پاره کردن عمدی پرده بکارت مهرالمثل است (دیه کامل زن مذکور در آن ماده بابت پاره کردن مثانه است) و چون از جهت میزان دیه فرقی بین عمد و غیر عمد نیست لذا بطور کلی دیه پرده بکارت چه عمدا چه من غیر عمد همان مهرالمثل می باشد

از بین بردن پرده بکارت دختر با انگشت یا چیز دیگر در صورتیکه موجب پاره شدن مثانه و عدم امکان ضبط ادرار باشد مشمولیماده۱۵۰قانون دیاتاست و علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد. اما اگر منتهی به پاره شدن مثانه نباشد بنا بر مستفاد از ملاک همان ماده فقط مهرالمثل به آن تعلق می گیرد و در هر دو صورت چنانچه این عمل بوسیله اجنبی و غیر مجاز انجام شده باشد طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی مرتکب تعزیر خواهد شد.

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

مهرالمثل ,زن ,مهر ,ارش ,تعیین ,ماده ,است که ,ارش البکاره ,زن مستحق ,که زن ,که در ,مستحق مهرالمثل خواهد ,پرداخت مهرالمثل محکوم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
naghshepkavir sportbody ayshamnovin hiwa20 digikala1 harmonikobaran shamimejbahar msi-notebook-yazd duyuw1 cheapestplanetickettehranmashhad