مبحث اول- مفهوم قرارداد ۱۳
الف) تعریف قرارداد: ۱۳
ب) مفهوم تعهد و ارکان آن ۱۵
پ) منشأ تعهدات ۱۵
مبحث دوم- اقسام قرارداد ۱۹
الف) عقد لازم و جایز: ۱۹
ب) عقد منجز و معلق: ۱۹
حالت اول- تحقق عقد شرط میشود: ۱۹
حالت دوم- تحقق آثار عقد شرط میشود: ۱۹
حالت سوم- یک تعهد ثانوی شرط میشود: ۲۰
مبحث سوم- شرایط اساسی صحت معاملات ۲۱
الف) قصد و رضای طرفین: ۲۱
ب) اهلیت: ۲۲
پ) مورد معامله: ۲۴
ت) جهت معامله: ۲۵
مبحث چهارم- شیوههای عملی تنظیم قرارداد ۲۹
الف) عنوان قرارداد: ۲۹
ب) طرفین قرارداد: ۲۹
پ) موضوع قرارداد: ۳۰
ت) ذکر مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن ۳۰
ث) تعیین شروط و تعهدات ۳۰
ج) مرجع حل اختلاف: ۳۱
چ) عوضین قرارداد ۳۱
ح) حقوق اشخاص ثالث: ۳۱
خ) تعیین تشریفات اجرای قرارداد ۳۱
د) محل اقامت طرفین قرارداد ۳۱
ذ) مستندات قانونی قرارداد: ۳۱
ر) نسخ قرارداد: ۳۱
ز) بایستههای تحریر قرارداد: ۳۲
مبحث اول- آثار قرارداد بین متعاقدین ۳۷
الف) اجباری بودن قرارداد برای طرفین: ۳۷
ب) اجباری بودن قرارداد برای قاضی ۳۸
مبحث دوم- اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث ۳۹
الف ) اصل نسبی بودن قرارداد ۳۹
ب) اصل قابل استناد بودن قرارداد ۳۹
مبحث اول- اقسام شروط صحیح ۴۵
الف) شرط صفت: ۴۵
ب) شرط نتیجه: ۴۶
پ) شرط فعل ۴۶
نحوه برخورد رویه قضائی در اجرای شرط فعل ۴۷
مبحث دوم- شروط باطل ۵۰
الف) شروط باطل و غیرمبطل عقد: ۵۰
ب) شروط باطل و مبطل عقد: ۵۱
مبحث سوم- سقوط تعهدات ۵۶
الف) وفا به عهد: ۵۶
ب) اقاله: ۵۷
پ) ابراء: ۵۸
ت) تبدیل تعهد: ۵۸
ث) تهاتر: ۵۹
ج) مالکیت ما فی الذمه: ۶۰
مبحث چهارم- شیوۀ عملی طرح دعوای فسخ قرارداد ۶۱
الف) فسخ و ماهیت حقوقی آن: ۶۲
ب) مبنای فسخ ۶۲
ت) نقش دادگاه در اعمال حق فسخ: ۶۳
ث) آثار فسخ ۶۵
ج) اعلام فسخ ۶۶
چ) ضرورت طرح دعوای اعلام فسخ: ۶۶
خ) دادخواست فسخ قرارداد ۶۷
مبحث اول- وجه التزام ۷۳
الف) تعریف وجه التزام ۷۳
ب) ماهیت وجه التزام: ۷۳
پ) عناصر تشکیلدهنده خسارت توافقی (وجه التزام) ۷۴
۱٫ مقطوع و غیر قابل تغییر باشد ۷۴
۲٫ ضمن یک عقد لازم باشد ۷۴
مبحث دوم - ارکان تشکیل دهنده دعوای مطالبه وجه التزام ۷۵
الف) توافق طرفین بر وجه التزام ۷۵
ب) تخلف از انجام تعهد ۷۶
پ) وجود دلایل اثباتی تخلف ۷۸
نمونه برگ اظهارنامه ۸۱
ت) تقدیم دادخواست به مرجع قضائی ۸۷
مبحث سوم- انواع توافق بر خسارت ۸۸
الف) وثیقه ۸۸
ب) بیعانه: ۸۸
پ) پیش پرداخت: ۸۸
ث) هزینه عدول: ۸۸
ج) خسارت از خسارت: ۸۹
مبحث اول- خسارت عدم اجرای تعهد ۹۳
الف) تعیین خسارت ۹۳
رویه قضائی در اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۰۰
ب) مبدأ خسارت تأخیر تأدیه ۱۰۲
حالت اول- توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیرتأدیه: ۱۰۲
حالت دوم - عدم توافق قبلی طرفین در تعیین مبدأ خسارت تأخیرتأدیه: ۱۰۳
الف) نظریه سررسید ۱۰۳
ب) نظریه مطالبه ۱۰۶
الف) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ۱۱۳
ب) انواع خسارت قابل مطالبه ۱۱۴
پ) تعیین خسارت توافقی ۱۲۲
ت) تشریفات مطالبه خسارت: ۱۲۲
<<قرارداد مشاوره و ارائه خدمات حقوقی>> ۱۲۷
<<قرارداد اجاره>> ۱۳۲
<<قرارداد تکمیلی وکالت و حق الوکاله>> ۱۳۶
<<مبایعه نامه>> ۱۳۸
<<قرارداد واگذاری سرقفلی>> ۱۴۲
<<قرارداد کار با مدت معین>> ۱۴۵
<<مبایعه نامه قطعی خودرو سواری>> ۱۵۰
<<قرارداد جعاله>> ۱۵۳
<<مبایعه نامه>> ۱۵۵
<<قرارداد نقل و انتقال سهام>> ۱۵۸
<<قرارداد تخریب و نوسازی محل سرقفلی >> ۱۶۱
<<مبایعه نامه>> ۱۶۶
<<قرارداد صلح و اقاله>> ۱۶۹
<<اقاله قرارداد اجاره و صلح حقوق سرقفلی مغازه>> ۱۷۱
<<قرارداد کار مدت معین>> ۱۷۴
<<متمم قرارداد مشارکت در ساخت>> ۱۷۷
<<قرارداد همکاری در وصول مطالبات>> ۱۸۰
<<قرارداد مشارکت در ساخت>> ۱۸۲
<<توافق و تعهدنامه>> ۱۸۸
<<قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی>> ۱۹۱
<<قرارداد واگذاری و مصالحه سهام>> ۱۹۶
<<قرارداد بازاریابی و فروش>> ۱۹۹
<<مبایعه نامه>> ۲۰۴
<<مبایعه نامه>> ۲۱۰
<<تقسیم نامه>> ۲۱۶
<<صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت>> ۲۱۹
<<قرارداد کار و مشارکت مدنی>> ۲۲۲
<<قرارداد مصالحه و توافق مالکین مشاعی>> ۲۲۷
<<قرارداد پیمانکاری اجراء>> ۲۳۱
<<پیمانکار قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)>> ۲۳۶
<<قرارداد تألیف، ویرایش و تدوین انتشار کتاب (اثر)>> ۲۴۱
<<مترجم یا مترجمین>> ۲۴۶
<<قرارداد ساخت کتابخانه>> ۲۵۲

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

قرارداد ,ب ,الف ,خسارت ,مبحث ,پ ,وجه التزام ,مبحث اول ,قرارداد ۳۱ ,بودن قرارداد ,مبحث دوم

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
zomoroditarh denashop hajar1 niloopcrayaneh qolami65 mahtabgostar65 taravattan postbv sabtava maidaybromres