در نظام های مختلف حقوقی هزینه های دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته می شود؛ البته این حق در مقابل وظیفه ای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است.

در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینه هایی را برای طرح آنها در محاکم در نظر گرفته اند که در برخی اوقات این هزینه ها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی می شوند.

گاهی اوضاع مالی شخصی چنان وخیم است که حتی نمی تواند هزینه های شروع یک دعوا را پرداخت کند؛ در چنین حالتی قانونگذار برای آنکه انصاف رعایت شود و کسی به دلیل ناتوانی مالی از طرح دعوا بازنماند، برای فرد ناتوان امتیازاتی در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات <<اعسار>> یاد می شود. یکی از پرونده هایی که در آن یکی از طرفین دعوا، دعوای اعسار را مطرح کرده است را بررسی می کنیم تا بیشتر با این دسته از مقررات آشنا شوید.

در نظام های مختلف حقوقی هزینه های دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته می شود؛ البته این حق در مقابل وظیفه ای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است.

در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینه هایی را برای طرح آنها در محاکم در نظر گرفته اند که در برخی اوقات این هزینه ها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی می شوند.

گاهی اوضاع مالی شخصی چنان وخیم است که حتی نمی تواند هزینه های شروع یک دعوا را پرداخت کند؛ در چنین حالتی قانونگذار برای آنکه انصاف رعایت شود و کسی به دلیل ناتوانی مالی از طرح دعوا بازنماند، برای فرد ناتوان امتیازاتی در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات <<اعسار>> یاد می شود. یکی از پرونده هایی که در آن یکی از طرفین دعوا، دعوای اعسار را مطرح کرده است را بررسی می کنیم تا بیشتر با این دسته از مقررات آشنا شوید.

ماجرا از این قرار بوده است که سید داوود علیه مسعود دعوایی مطرح می کند . چون نشانی از خوانده دعوا (مسعود) وجود نداشته است از طریق انتشار در رومه وجود چنین دعوایی به اطلاع او می رسد. سرانجام رسیدگی بدون حضور خوانده که از ماجرا بی اطلاع بوده ادامه می یابد و دادگاه او را محکوم می کند. در چنین مواقعی شخصی که از دعوا بی خبر بوده و محکوم شده است می تواند دوباره در همان دادگاه رسیدگی به موضوع را بخواهد یا به اصطلاح <<واخواهی>> کند. مسعود (خوانده پرونده اول) نیز از این حق خود استفاده می کند و افزون بر اینکه رسیدگی مجدد به موضوع را از دادگاه خواستار می شود با ادعای اینکه توانایی مالی کافی ندارد، دعوای اعسار را نیز مطرح می کند که ما قصد داریم این بخش از خواسته او را بررسی کنیم.

خواسته کسی که واخواهی کرده است به این شرح است:

واخواهی از دادنامه شماره. مورخ ۳/۸/۸۹ موضوع کلاسه پرونده.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل اعسار

دلایل مسعود برای ادعای اعسار شهادت شهود بوده است؛ به این ترتیب که سه گواه شهادت داده اند که مسعود (خوانده دعوای نخستین و واخواه) فعلا دارای شغل و وسیله امرار معاش نیست و درآمد ماهانه ناچیزی دارد؛ بنابراین اکنون معسر است. پس از تعیین وقت برای رسیدگی به خواسته از سوی دادگاه و صدور دستور ابلاغ، رییس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تاکید کرد: <<به وکیل خواهان اخطار شود تا شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر کند.>> بنابراین علاوه بر شهادت کتبی شاهدان، دادگاه حضور آنان را در جلسه دادگاه هم لازم دانسته است تا به موضوع اعسار رسیدگی کند.

اما زمانی که جلسه دادرسی شروع می شود وکیل مسعود نمی تواند شاهدان خود را در دادگاه حاضر کند. او ادعا می کند که شاهدان خارج از تهران ساکن اند و حضور آنها ممکن نبوده است. وکیل برای اینکه شاهدان را حاضر کند تقاضای تجدید جلسه رسیدگی را می کند. در مقابل سیدداوود هم دفاع می کند که چطور کسی که ادعای ناتوانی مالی و معسر بودن دارد می تواند هزینه های وکیل را پرداخت کند؟ با شنیدن نظر دو طرف دعوا، قاضی بدون اینکه دستور تجدید جلسه دادرسی را بدهد، ختم مذاکرات را اعلام می کند.

طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه نیست؛ بنابراین در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به وجود بیاید:

۱٫ وقتی که دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی

کافی نیست.

۲٫ وقتی که شخص به دلیل دسترسی نداشتن به مال خود قادر نیست هزینه دادرسی را پرداخت کند

رای دادگاه

در دادنامه ای که از سوی قاضی تنظیم می شود نظر قاضی به این شرح منعکس شده است: دادگاه با نگرش به محتویات پرونده و با توجه به اینکه وکیل مدعی اعسار، با اوصاف اخطاریه و استحضار از وقت، ضمن حضور در جلسه دادرسی نسبت به معرفی شهود ادعایی خود اقدامی انجام نداده است و محتویات پرونده هم مثبت ادعای اعساری که از سوی واخواه مطرح شده، نیست؛ بنابراین دعوای مورد قیام غیرثابت تشخیص و مستند به ماد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر می شود. رای حضوری و قابل تجدیدنظر است.

مفهوم اعسار

موضوع اصلی که در این پرونده مورد توجه ماست، دعوای اعسار است؛ در اوراق قضایی هرگاه واژه اعسار را دیدید، منظور صفت کسی است که تاجر نباشد و به دلیل کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن، قدرت دادن بدهی های خود یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد. با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می شوند:

۱٫ اعسار از هزینه دادرسی؛

۲٫ اعسار از پرداخت محکوم به؛

۳٫ اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی.در پرونده ای که به بررسی آن پرداخته ایم اعسار از هزینه دادرسی مطرح شده است. هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرح، به علت ناتوانی شخص در پرداخت هزینه دادرسی نمی تواند عنوان شود، دولت باید با شخص ناتوان همکاری کند و مانعی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده است، بردارد؛ به همین دلیل است که مساله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین جای داده شده است. طبق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه نیست؛ بنابراین در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به وجود بیاید:

۱٫ وقتی که دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی

کافی نیست.

۲٫ وقتی که شخص به دلیل دسترسی نداشتن به مال خود قادر نیست هزینه دادرسی را پرداخت کند.
قانون اعسار

طرح دادخواست اعسار

اما اگر شخصی در این شرایط قرار گرفته باشد؛ چگونه باید درخواست استفاده از این امتیاز را مطرح کند؟ همان طور که در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، مشخص است، مسعود این درخواست را در ضمن دادخواست مربوط به دعوای اصلی مطرح کرده است. البته اگر شرایط دادخواست اعسار وجود ندارد، آن را مطرح نکنید؛ چون رد خواهد شد. شرایط طرح این نوع دادخواست به این شرح است:

۱٫ تاجر نبودن شخص ۲٫ حقیقی بودن شخص: در ماده یک قانون اعسار آمده است: <<معسر کسی است.>> و واژه <<کسی>> برای اشخاص حقیقی به کار می رود.۳٫ اثبات اعسار از تادیه هزینه دادرسی: کسی که قصد دارد از این امتیاز استفاده کند باید ثابت کند که توانایی مالی ندارد. در پرونده ای که به بررسی آن پرداختیم، مسعود نتوانسته بود اعسار خود را ثابت کند به همین دلیل دادگاه درخواست او را رد کرده بود.۴٫ ایرانی بودن خواهان: اگر کسی که مدعی اعسار است، ایرانی نباشد، نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

همان طور که گفتیم مسعود درخواست اعسار خود را در ضمن دعوای اصلی مطرح کرده بود؛ اما راه های دیگری هم برای طرح دعوای اعسار وجود دارد. دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است مطرح شود: یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی یعنی همان کاری که در پرونده مورد بحث ما اتفاق افتاده است. اگر مسعود از رایی که صادر شده است تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی کند باز هم می تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

سوال دیگری که پیش می آید این است که درخواست اعسار را باید به کدام دادگاه تقدیم کنیم؟ پاسخ به این سوال بعد از بررسی پرونده مورد نظر این گزارش ساده تر است؛ چون همان طور که دیدیم واخواه درخواست اعسار خود را به دادگاهی تقدیم کرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشت؛ بنابراین صلاحیت رسیدگی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستین است که رای تجدیدنظرخواسته یا فرجامخواسته را صادر کرده است، نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام.

طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی <<اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود هزینه از او دریافت خواهد شد>>

آثار حکم اعسار

در پرونده مورد بررسی، مسعود نتوانست دادگاه را مجاب کند که رای اعسار صادر کند؛ اما اگر می توانست چنین رایی بگیرد هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در رومه معاف می شد. به عبارت دیگر، می توان آثار حکم قبول اعسار را به این شرح بیان کرد:

۱) معافیت موقت از هزینه دادرسی

شخصی که دادگاه او را معسر اعلام کرده است از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار کرده، معاف است. طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی <<اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج شود هزینه از او دریافت خواهد شد>>. مفهوم مخالف ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود؛ اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد؛ زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

۲) حق داشتن وکیل معاضدتی

صدور حکم اعسار به این معنی است که او می تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می کند همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می کند.

با توجه به آنچه گفته شد، اعسار باید توسط شهود عادل به اثبات برسد؛ در غیر این صورت متقاضی اعسار نمی تواند از این امتیاز استفاده کند.

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

اعسار ,هزینه ,دادرسی ,کند ,پرونده ,دادگاه ,است که ,هزینه دادرسی ,از هزینه ,اعسار از ,می کند ,برای پرداخت هزینه ,تادیه نیست؛ بنابراین ,پرداخت هزینه دادرسیکافی ,دلیل دسترسی نداشتن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
sadata-shiraz-keyboard drghadimi silverr shoghletoon ordme04 toplinks venusgrafikt simorgherkhial raghsebarf tiyam