اهمیتسند رسمیاز آنجاست که طبقماده۲۲ قانون ثبت؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در این مطلب قصد داریم به اسناد ملکی، انواع آن و ابطال اسناد بپردازیم:

سند رسمی چیست؟

طبقماده۱۲۸۴ قانون مدنی؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.سند بر دو نوع است: عادی و رسمی.سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷؛ اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. سند رسمی مزایایی نسبت به سند عادی دارد و عبارتست از این که سند رسمی قدرت اجرایی دارد درحالی که سند عادی قدرت اجرایی ندارد. مزیت دوم سند رسمی این است که نسبت به طرفین و ثالث معتبر و اثر دارد ولی سند عادی فقط میان طرفین اعتبار دارد. مزیت سوم سند رسمی این است که سند رسمی قابل تردید و انکار نیست و فقط در قبال آن ادعای جعل می توان نمود ولی سند عادی قابل تردید و انکار است.

سند رسمی چیست؟

آیا ابطال یک سند رسمی با سند عادی امکان دارد؟

در وهله اول باتوجه به قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی ممکن است این نظر به ذهن متبادر شود که سند عادی هیچوقت نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد منتها یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که سند عادی سابق بر سند رسمی باشد در اینجا در معاملات غیرمنقول اگر تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی راباطلمی کند.

ادامه مطلب در:آشنایی باانواع سند ملکی و نحوه ابطال اسناد مالکیت

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

سند ,رسمی ,عادی ,اسناد ,ملک ,ابطال ,سند رسمی ,سند عادی ,که سند ,است که ,به او ,ابطال اسناد مالکیت ,نحوه ابطال اسناد

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mallgaugedial vpsgol75 qasemafra gffreezedrymachine kimiacurrent eslam-shiva raimarighsched designfile24ir zarei123 baranpayizin