شاید بارها واژگانقیم، ولی قهری، وصی و امینبه گوشتان خورده باشد یا در عمل با آنها مواجه شده باشید. وقتی با شخصی قراردادی امضا می کنید یا خرید و فروش یا اجاره و یا هر عمل حقوقی دیگری انجام می دهید، اهلیت طرف معامله موضوع مهمی است که در صحت معاملات نقش مهمی ایفا می کند. ممکن است شما با کسی معامله کنید و سپس بفهمید اوولی قهرییا قیم صاحب مال بوده است. این معامله ممکن است صحیح نباشد و ممکن است با شرایطی صحیح باشد.معاملهبا شخص محجور صحیح نیست و احکام مختلفی دارد. احراز این امر مستم شناخت واژگانی چون قیم، ولی قهری و امین است.

ولی قهری کیست؟

ولی قهری کیست؟

ولایت به معنای دوستی، نصرت و فرمانروایی استو در اصطلاح قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت جهت اداره اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور تفویض گردیده است.
طبق ماده ۱۱۸۰ ق.م.طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدر پدری می باشد. انواع ولایت دو نوع است: ولایت عام و خاص. منظور از ولی عام حاکم یا دادستان است و منظور از ولی خاص طبق ماده۱۱۹۴ق.م. پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها را نامند.

ادامه مطلب در:ولی قهری کیست و چه اختیاراتی دارد؟

مهریه یعنی چه و آیا زندان دارد؟ + قوانین مهم

ارش البکاره و شرایط آن

جرم توهین و افترا

ولی ,قهری ,ولایت ,ممکن ,صحیح ,پدری ,ولی قهری ,ممکن است ,از ولی ,منظور از ,است که

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
bagheri9 harmonykbaran bazarorginal chrispansawin xx-lover-xx liftmicphentpea gitarayaneht gtsepand zanashoi724 kiamsnag88